Image result for ‫مهدویت‬‎

مطابق روایات متعدد ، از بردن نام حضرت مهدی (ع) که همنام پیامبر اسلام (ع) است نهی شده ، از این رو نام او را در نوشتن این گونه ‹‹م ح م د›› می نویسند؟ آیا نام بردن او حرام است ؟
این مسأله یک مسأله فقهی است ، بعضی از علما و فقها از بررسی روایات چنین استفاده کرده اند که در عصری (مانند غیبت صغری) که خطر و فشار بسیار بود و برای حفظ جان حضرت مهدی (ع) و دیگران نیاز به تقیه و رازپوشی بود ، امامان (ع) از بردن نام آن حضرت نهی نموده اند ، ولی در این عصر که تقیه ای در کار نیست ، بردن نام او اشکال ندارد .
بر همین اساس یکی از واسطه ها ، همین سوال را از ناحیه مقدسه نمود ، از طرف حضرت مهدی (ع) چنین پاسخ آمد :
ان دللتم علی الاسم اذا عوه، و ان عرضواالمکان دلوا علیه: 
‹‹اگر آنها را به نام حضرت مهدی (ع) آگاه سازید ، آن را ظاهر می سازند ، و اگر مکانش را بشناسند بر ضد او اقدام می کنند.›› (وسائل الشیعه، ج11، ص488)
بر همین اساس ، در مواردی که تقیه و خطر جانی نبوده ، حتی خود امام حسن عسکری نام مبارک حضرت مهدی (ع) را به زبان آورده است ، از جمله روایت شده امام حسن (ع) گوسفندی را به عنوان عقیقه ، برای بعضی از اصحابش فرستاده و فرمود :
هذه من عقیقه ابنی محمد :
‹‹این گوسفند ، عقیقه فرزندم محمد (حضرت مهدی) است.›› (وسائل الشیعه، ج11، ص489)جماعتی از علمای بزرگ ، مانند : شیخ مفید ، علامه حلی، فاضل مقداد ، سیر مرتضی و محقق در کتب خود به ذکر نام مبارک حضرت مهدی تصریح کرده اند ، نظریه شیخ حر عاملی نیز همین است . علامه اربلی نیز تلفظ به نام حضرت مهدی (ع) را در آنجا که تقیه نباشد جایز می داند .

17.jpg