شاید باورش سخت باشد...


Afbeeldingsresultaat voor ‫دوست داشتن‬‎


اما می شود.