وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود

شیطان دوباره دست به نیرنگ می شود

نقشه کشیده است، مرا دشمنت کند

با لشگر گناه هماهنگ می شود

دارد حنای توبه و شرمی که داشتم

پیشت عزیز فاطمه بی رنگ می شود

با هر گناه فاصله می گیرم از شما

کم کم وجب وجب، دو سه فرسنگ می شود

اشکم چه شد؟! به جان تو باور نداشتم

روزی دلم ز فرط گناه سنگ می شود

آقا ببخش، بس که سرم گرم زندگیست

کمتر دلم برای شما تنگ می شود