چادر = چادُدُدُر

خدایــآ ، مبــآدا از یـادمان برود که چــادرمان فقط برای رضای توست
و لا غیر...

مبــآدا کــآری کُنیمـ که به خــآطر چــآدری بودنمــان ،

 کسی بد بین شود نسبت به چــآدر و تمـآم چــآدری هــآ،

 بد بین شود نسبت به دین....

خدایمــآن ، ممنونیــمـ از شُمــا که در دُنیــآیت ،

 نقش بــآنوی نجیب وپــاکدامن را به مــآ دادی

 و رسـالت دین را بر دوش چــآدرمان گذاشتی...

باشد که باشیم و همــآنطور که می خواهـی نقشمـآن را اجرا کُنیــم...